Oferta

Oferta współpracy

 

Za­wsze na­szych klien­tów za­chę­ca­my do za­war­cia sta­łej umo­wy ser­wi­so­wej. Ogrom­ną za­le­tą ta­kie­go roz­wią­za­nia jest gwa­ran­cja dys­po­zy­cyj­no­ści i usu­nię­cie na­wet naj­trud­niej­szych awa­rii w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie. Przy umo­wie out­so­ur­cin­go­wej trak­tu­je­my Pań­stwa zgło­sze­nie prio­ry­te­to­wo, a żad­ne za­wia­do­mie­nie o pro­ble­mie nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Ofe­ru­je­my współ­pra­cę w opar­ciu o 

 

 • Stałe umowy serwisowe gwarantujące Klientom wysoką jakość pracy systemów komputerowych,

 • Szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii,

 • Regularne diagnozowanie sprzętu i oprogramowania kom­pu­terowego,

 • Unowocześnianie oprogramowania i komputerów z za­cho­wa­niem zgod­ności z już istniejącym systemem (sprzętem i oprogramowaniem),

 • Możliwość stałych szkoleń, konsultacji i doradztwa,

 • System usług doraźnych (jednorazowych) z krótkim cza­sem realizacji zadania,

 • Opiekę informatyczną i serwis informatyczny dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta

Co oferujemy

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Słuzymy radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów, jakie mogą się pojawić podczas pracy z komputerem. Cześć z nich może być usunięta już podczas rozmowy telefonicznej lub podczas kontaktu e-mail­owe­go. Inne awarie oprogramowania naprawiane są zdalnie lub na miejscu w siedzibie klienta. Ponadto pro­ponujemy m.in.:

 

 • Audyt (kontrolę) sprzętu i programów komputerowych,

 • Doradztwo w zakresie doboru sprzętu i programów kom­pu­te­ro­wych oraz rozwiązań informatycznych

 • Aktualizację infrastruktury informatycznej, prowadzenie archiwizacji bazy danych,

 • Instalowanie, konfigurację i wdrożenie oprogramowania wspierającego funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

 • Naprawę i modernizację sprzętu komputerowego,

 • Pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań systemowych,

 • Usuwanie awarii, usterek w tym wirusów i infekcji kom­pu­ter­ów, administrowanie siecią komputerową i jej ser­we­ra­mi.

Ile to kosztuje

 

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie z uwzględnieniem

takich parametrów jak

 

 • Ilość serwerów

 • Ilość stacji roboczych

 • Odległość do siedziby firmy

 • Czas reakcji na wezwanie

 • Ilość godzin serwisowych

 • Złożoności infrastruktury sieciowej i usług do wykonania

 • Użytkowanego oprogramowania

Sposób rozliczania usługi

 

 • Usługi bez umowy. Płatność za dojazd serwisanta oraz za każdą roboczogodzinę pracy w siedzibie klienta oraz za godziny pracy zdalnej.

 • Umowa ryczałtowa z limitem godzin. Liczba godzin serwisowych ustalana w umowie w skali miesiąca, uzgodniony limit czasu niewykorzystany nie przechodzi na kolejne miesiące, pełna opieka serwisowa, gwarantowany czas reakcji, stały telefoniczny kontakt z serwisantem. Po wyczerpaniu limitu godzin w jednym miesiącu, dodatkowy czas pracy rozliczany wg wcześniej ustalonych stawek.

 • Umowa ryczałtowa bez limitu godzin.Brak ograniczeń czasowych przy stałej miesięcznej stawce umowy - obejmuje całkowity czas pracy, który jest niezbędny do należytego wykonania zadań zawartych w umowie, gwarantowany czas reakcji, stały telefoniczny kontakt z serwisantem.