Oferta współpracy

Za­wsze na­szych klien­tów za­chę­ca­my do za­war­cia sta­łej umo­wy ser­wi­so­wej. Ogrom­ną za­le­tą ta­kie­go roz­wią­za­nia jest gwa­ran­cja dys­po­zy­cyj­no­ści i usu­nię­cie na­wet naj­trud­niej­szych awa­rii w moż­li­wie naj­krót­szym cza­sie. Przy umo­wie out­so­ur­cin­go­wej trak­tu­je­my Pań­stwa zgło­sze­nie prio­ry­te­to­wo, a żad­ne za­wia­do­mie­nie o pro­ble­mie nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Ofe­ru­je­my współ­pra­cę w opar­ciu o

  • Stałe umowy serwisowe gwarantujące Klientom wysoką jakość pracy systemów komputerowych,
  • Szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii,
  • Regularne diagnozowanie sprzętu i oprogramowania kom­pu­terowego,
  • Unowocześnianie oprogramowania i komputerów z za­cho­wa­niem zgod­ności z już istniejącym systemem (sprzętem i oprogramowaniem),
  • Możliwość stałych szkoleń, konsultacji i doradztwa,
  • System usług doraźnych (jednorazowych) z krótkim cza­sem realizacji zadania,
  • Opiekę informatyczną i serwis informatyczny dostosowaną do indywidualnych potrzeb Klienta